ART. 1. DEFINITIES
Met TDV wordt bedoeld: Tineke De Vos, met woonplaats te 1742 Ternat, Klaverstraat 34, met rijksregisternummer 86.12.26-224.13, gekend in de KBO onder nummer 0833.041.344. De Klant is eenieder met wie TDV in een contractuele relatie staat of komt te staan. De Consument is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Partijen zijn TDV en de Klant  samen. De Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een Overeenkomst is de combinatie van de Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij TDV en de Klant partij zijn.
ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen. Indien van enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, ...), dient dit uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
2.2. Dat TDV een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt, betekent geenszins afstand van recht.
2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk tegenbewijs aanvaardt de andere Klant ze, indien niet uitdrukkelijk, impliciet door o.m. een aanbod te aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te protesteren vanaf de ontvangst ervan.
2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn.
ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING
ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN
De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van TDV omtrent zijn noden en zijn situatie. De Klant bezorgt aan TDV de documenten en informatie waarover hij beschikt, nuttig en nodig voor een optimale uitvoering van de diensten. TDV dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van deze informatie niet te verifiëren. De Klant dient TDV voorafgaandelijk in te lichten over alle specifieke (gekende, reële of mogelijke) gevaren in verband met de uit te voeren diensten. Vertraging wegens het niet tijdig overmaken van nodige informatie en stukken en desgevallend sleutels kan doorgerekend worden aan de Klant.
ART. 3.2. OFFERTE
Algemene brochures, prijslijsten, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden TDV niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden TDV gedurende een termijn van één maand vanaf de opsteldatum, voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan TDV de offerte ten allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan TDV. Bij aanbod van de Klant aan TDV, komt de Overeenkomst tot stand: indien TDV het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien TDV het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien TDV aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, en geldt enkel voor de ene opdracht of bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.
ART. 4. PRIJS
ART. 4.1. ALGEMEEN
Facturen zijn contant betaalbaar, in EUR.
De prijs wordt betaald in één keer, nadat de prestaties zijn uitgevoerd door TDV. TDV blijft gerechtigd om de Klant tussentijdse facturen te zenden op andere tijdstippen naar keuze, volgens de vordering van de prestaties. TDV is gerechtigd de opstart of voortzetting van haar prestaties uit te stellen tot na de betaling, onverminderd andere rechten. TDV mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.
ART. 4.2. NIET INBEGREPEN
Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is niet inbegrepen. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme prijzen (marginale toetsing). Tenzij anders aangegeven, zijn verplaatsings- en parkeerkosten niet inbegrepen. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken en te leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. Retouchewerk in Photoshop wordt steeds in regie aangerekend aan 90,00 EUR per uur.
ART. 4.3. LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING
4.3.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen, te berekenen aan de hand van de wettelijke rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 10% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 50 euro per hoofdsom, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.
4.3.2. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. De door de Klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.
4.3.3. Partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan, niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door de andere Partij.
ART. 4.4. HOOFDELIJKHEID
Indien de opdrachten van TDV worden uitgevoerd in opdracht van meerdere personen, zullen al deze Klanten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot betaling van de betaling van de vergoedingen en kosten, en dit ongeacht aan wie TDV haar factuur heeft gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.
ART. 5. LEVERING ALBUM/PRINTS
5.1. Levering gebeurt op de zetel van TDV. Het risico gaat over op de Klant van zodra zij deze in ontvangst kan nemen. De Klant is ertoe gehouden de levering mogelijk te maken. Indien levering op verplaatsing is afgesproken moet de Klant ervoor zorgen dat de leverplaats op normale wijze bereikbaar is. De leveringskost wordt bovenop de prijs aangerekend aan de Klant.
5.2. Er gelden geen specifieke levertermijnen, levering gebeurt binnen een redelijke termijn.
ART. 6. MATERIAAL
Materiaal (goederen, bestanden, …) van TDV dat zich bij de Klant bevindt, blijft eigendom van TDV en mag enkel door TDV worden gebruikt. Materiaal dat door de Klant aan TDV ter beschikking wordt gesteld: TDV is niet verplicht dit materiaal te bewaren, de terbeschikkingstelling gebeurt in elk geval steeds op risico van de Klant, indien TDV toch kosten van bewaring maakt zal dit worden doorgerekend aan de Klant.
ART. 7. INTUITU PERSONAE
7.1. TDV levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels overdragen of in pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met TDV of de rechten en/of plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan TDV tegenstelbaar wanneer dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Overdracht van plichten ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde toestemming.
7.2. Het is TDV steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De samenwerking is op dat vlak niet intuitu personae.
ART. 8. AANSPRAKELIJKHEID
ART. 8.1. MIDDELENVERBINTENISSEN
TDV verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen.
ART. 8.2. EXONERATIE
TDV is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet of haar zware fout. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee). Indien het een recurrente opdracht betreft, is dit eenmaal het bedrag van de erelonen die aan de Klant werden gefactureerd gedurende de zes maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze korter is dan deze termijn. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. TDV kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade.
ART. 8.3. OVERMACHT EN IMPREVISIE
TDV is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of imprevisie. Door de Klant kan in geval van overmacht en/of imprevisie geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeidng. Onder overmacht wordt niet-limitatief begrepen: abnormale en onvoorziene omstandigheden, oorlog, pandemie, epidemie, staking, brand, waterschade, natuurrampen, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. In geval van overmacht kan TDV naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten, (2) de Overeenkomst met de Klant ontbinden of (3) de Klant uitnodigen om een gewijzigde Overeenkomst af te sluiten.
ART. 8.4. VRIJWARING
8.4.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen TDV en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant TDV en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt.
8.4.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde van TDV ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant vrijwaart TDV voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.
ART. 9. KLACHTEN
De Klant formuleert klachten binnen de volgende termijnen, bij gebreke waaraan de levering en/of facturatie is aanvaard (1) algemene klacht of zichtbaar gebrek: binnen acht dagen na de levering en/of prestatie, (2) verborgen gebrek: binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken (3) facturatie: binnen veertien dagen na verzending van de factuur.
Om ontvankelijk te zijn dienen rechtsvorderingen door de Klant te worden ingeleid binnen een korte en redelijke termijn na het formuleren van een ontvankelijke klacht, met een maximum van een jaar vanaf (1) de levering en/of prestatie bij zichtbaar gebrek (2) de ontdekking bij verborgen gebrek (3) verzending van de factuur bij betwisting factuur. Dit behoudens kortere wettelijke termijnen.
Gelet op o.m. de aard van de leveringen en de sector, aanvaarden Partijen deze termijnen als redelijk.
ART. 10. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING
Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen ten aanzien van TDV, kan TDV de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan.
ART. 11. RETENTIERECHT
TDV behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar werden toevertrouwd, tot de algehele betaling van alle aan TDV verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van zodra het retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij TDV bevond) weer over op de Klant. T.a.v. de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn betalingsweigering gestoeld is op een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door TDV.
ART. 12. EENZIJDIGE VERBREKING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
ART. 12.1. EENZIJDIGE VERBREKING
12.1.1. Bij eenzijdige verbreking door de Klant, minder dan twee weken voor de aanvang van de afgesproken prestaties, is een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de niet geleverde prestaties. Bij verbreking minder dan een week voor de aanvang van de afgesproken prestaties, is een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de niet geleverde prestaties. Bij verbreking minder dan 24 uren voor de aanvang van de afgesproken prestaties, is een schadevergoeding verschuldigd van 100% van de prijs van de niet geleverde prestaties.
Deze vergoedingen zijn forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door TDV van hogere schade. Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de planning van TDV, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat TDV kan lijden.
12.1.2. Bij verbreking van een deel van de Overeenkomst, heeft TDV de keuze om ofwel de schadevergoeding pro rata toe te passen, dan wel tot volledige verbreking te besluiten wanneer gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet mogelijk, nuttig of rendabel is.
12.2. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING
TDV kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij het niet nakomen door de Klant van zijn verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt. Worden door Partijen daaronder ook begrepen: procedure van gerechtelijke reorganisatie, ontbinding, kennelijk onvermogen of faillissement van de Klant. Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de Klant en de regels daaromtrent toepasselijk maken.
ART. 13. SCHULDVERGELIJKING / NETTING
TDV heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant tegenover TDV, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december betreffende financiële zekerheden. Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenover TDV te compenseren met eventuele vorderingen van TDV, tenzij de Klant een Consument is.
ART. 14. INTELLECTUELE EIGENDOM
TDV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar dienstverlening en het resultaat van haar dienstverlening, en behoudt ook de eigendomstitel van haar werkdocumenten. De Klant zal een niet-exclusief gebruiksrecht verwerven door betaling van de uurlonen en kosten van TDV.  De overdracht van de intellectuele rechten kan enkel blijken uit een expliciet geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit bvb. het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de overdracht van het beeldmateriaal. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft TDV het recht om haar werk opnieuw te gebruiken. Het is de Klant niet toegestaan om het door TDV gemaakte beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan TDV toegekende opdracht. De Klant verbindt zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie, hetzij digitaal hetzij gedrukt.
ART. 15. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID
Iedere bepaling van deze algemene voorwaarden die ongeldig, nietig, of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een specifieke bepaling van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden tot gevolg. De nietige of onafdwingbare bepaling zal door TDV kunnen vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.
ART. 16. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE
Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied van de woonplaats van TDV. Indien de Klant een Consument is, zijn de rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.
Back to Top